ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Değerli Ailelerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Biz, ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “ABADEMY” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel hakların korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz.

Bu nedenle, her birinizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine gereğince kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına ilişkin haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu amaçla, sizlere bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 1. Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur?

KVKK uyarınca, ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilmekte, saklanmakta, güncellenmekte, mevzuatın izin verdiği, işin/işlemin/hizmetin ifasını gerektirdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilmekte/devredilebilmekte, sınıflandırılabilmekte ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının, İşlenmesinin ve İşlenme Amaçlarının Kapsamını Nedir?

Kişisel verileriniz, ABADEMY tarafından sağlanan hizmet, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, ABADEMY birimleri ve ofisi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ABADEMY’ nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız süresince güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, ABADEMY hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim merkezimizi aradığınızda veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, ABADEMY’ in düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
zi
Toplanan kişisel verileriniz, ABADEMY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ABADEMY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ABADEMY ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amacıyla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddeleri kapsamında  kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

ABADEMY kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Şirketimiz temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ABADEMY’ nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz, Şirket Merkezimizin mesleki rapor kayıt defterinde, danışan kütük bilgileri formunda (defteri), bireysel danışan dosyalarında, çevirim içi görüşmeler aracılığıyla, elektronik araçlarla tutulan kayıtlar ve diğer iletişim kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’ nin Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız KVKK 11. Madde ile koruma altına alınmıştır. Bu maddeye istinaden haklarınız şunlardır:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, noter kanalı ile şirketimize iletebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu                      ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon                                   +90 212 266 12 15

Posta adresi                           Mecidiyeköy mah. Şehit Ahmet sok. Ada Residence No:6-10 K:-2 D:3 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul

E- posta adresi                       [email protected]

 

 

Kişisel verilerimin elde edildiği esnada bilgime sunulan Aydınlatma Metni ile kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile kanun nezdinde sahip olduğum haklar konusunda işbu belge ile bilgilendirildim. …/…/20…