ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAMERA KİŞİSEL VERİ İŞLEME İŞLEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “ABADEMY” veya “Şirketimiz”) tarafından, danışanların öğrenim yaparken ebeveynlerin yapılan faaliyetleri verilen komutları yönlendirmeleri yönergeleri takip edebilmeleri için kamera izleme faaliyeti yapılmaktadır. Bu takip ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde kişisel veri işlemesi yapılmaktadır.

Dijital olarak kayıt altına alınmayan bu izleme faaliyetine sadece sınırlı sayıda Şirketimiz çalışanlarının ve ailelerin ( Çocuklarını izleyen ebeveynlerin ) erişim yetkisi ve izni bulunmakta ve bu yetkililer ile ebeveynler de imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt etmektedir.

KVKK madde 12 gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan Şirketimiz çalışanları ve hizmet alan ebeveynler tarafından yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmemektedir.

Şirketimizin nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında aydınlatılmaktadırlar.

 

  1. İlgili Kişilerin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

Söz konusu haklar, İlgili Kişi tarafından Şirketimiz web sitesinde ilan edilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimize ait bina girişlerinde ve binalar içerisinde, kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntüleri, danışanların öğrenim yaparken ebeveynlerin yapılan faaliyetleri verilen komutları yönlendirmeleri yönergeleri takip edebilmeleri amacıyla izlenmekte ve bu amaçla kayıt işlemi yapılmamaktadır.

Veri Sorumlusu                      ABA AKADEMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon                                   +90 212 266 12 15

Posta adresi                           Mecidiyeköy mah. Şehit Ahmet sok. Ada Residence No:6-10 K:-2 D:3 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul

E- posta adresi                       [email protected]